செம்மொழி - பொதுத் தமிழ் பாடம் - இலக்கியம் - பகுதி B

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

செம்மொழி - பொதுத் தமிழ் பாடம் - இலக்கியம் - பகுதி B

Surya Prakash Ramasamy

இந்தப் பாடத்தில் சூர்ய பிரகாஷ் தமிழ் இலக்கியம் பற்றிய ஆழமான அறிவை வழங்குவார். TNPSC க்கு தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்கு இந்தப் படிப்பு உதவியாக இருக்கும். பாடத்திட்டத்தின் சந்தேக தீர்வு அமர்வுகளின் போது தலைப்பு தொடர்பா... Read more
Ended on Apr 10

Mar 21 - Apr 10, 2022

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Mar 21 - 27

7 lessons

Mar

21

சங்க இலக்கியம் - I

Lesson 1  •  Mar 21  •  1h 20m

Mar

22

சங்க இலக்கியம் - II

Lesson 2  •  Mar 22  •  1h 36m

Mar

23

சங்க இலக்கியம் - III

Lesson 3  •  Mar 23  •  1h 35m

Mar

24

சங்க இலக்கியம் - IV மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Mar 24  •  1h 33m

Mar

25

நீதி இலக்கியம் - I

Lesson 5  •  Mar 25  •  1h 45m

Mar

26

நீதி இலக்கியம் - II

Lesson 6  •  Mar 26  •  1h 35m

Mar

27

நீதி இலக்கியம் - III

Lesson 7  •  Mar 27  •  1h 30m

Week 2

Mar 28 - Apr 3

7 lessons

Mar

29

நீதி இலக்கியம் - V

Lesson 8  •  Mar 29  •  1h 44m

Mar

30

காப்பிய இலக்கியம் - I

Lesson 9  •  Mar 30  •  1h 36m

Mar

31

காப்பிய இலக்கியம் - II

Lesson 10  •  Mar 31  •  1h

Mar

31

நீதி இலக்கியம் - IV மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 11  •  Mar 31  •  1h 2m

Apr

1

காப்பிய இலக்கியம் - III மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 12  •  Apr 1  •  1h 31m

Apr

2

பக்தி இலக்கியம் - I

Lesson 13  •  Apr 2  •  1h 32m

Apr

3

பக்தி இலக்கியம் - II

Lesson 14  •  Apr 3  •  1h 40m

Week 3

Apr 4 - 10

6 lessons

Apr

5

பக்தி இலக்கியம் - III

Lesson 15  •  Apr 5  •  1h 31m

Apr

6

பக்தி இலக்கியம் - IV மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 16  •  Apr 6  •  1h 32m

Apr

7

சிற்றிலக்கியம் - I

Lesson 17  •  Apr 7  •  1h 32m

Apr

8

சிற்றிலக்கியம் - II

Lesson 18  •  Apr 8  •  1h 36m

Apr

9

சிற்றிலக்கியம் - III

Lesson 19  •  Apr 9  •  1h 38m

Apr

10

சிற்றிலக்கியம் - IV மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 20  •  Apr 10  •  1h 30m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd