வாகை - அறிவியல் தொழில்நுட்பம் (Group 1 Mains)

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

வாகை - அறிவியல் தொழில்நுட்பம் (Group 1 Mains)

Dhivya Janani

In this course, Dhivya Janani K will provide in-depth knowledge of Science and Technology. This course is helpful for the aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefit... Read more
Ended on May 15

Apr 11 - May 15, 2022

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 11 - 17

6 lessons

Apr

11

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு

Lesson 1  •  Apr 11  •  1h 17m

Apr

12

ஆற்றல் தன்னிறைவு

Lesson 2  •  Apr 12  •  1h

Apr

13

எண்ணெய் முற்றாய்வு

Lesson 3  •  Apr 13  •  1h

Apr

14

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Apr 14  •  1h 9m

Apr

16

பெருங்கடல் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள்

Lesson 5  •  Apr 16  •  1h

Apr

17

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனம்

Lesson 6  •  Apr 17  •  1h 20m

Week 2

Apr 18 - 24

5 lessons

Apr

18

அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறையின் முன்னேற்றம்

Lesson 7  •  Apr 18  •  1h

Apr

19

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 8  •  Apr 19  •  1h 41m

Apr

20

தொலை உணர்வி

Lesson 9  •  Apr 20  •  55m

Apr

21

சுத்தமும் சுகாதாரமும்

Lesson 10  •  Apr 21  •  51m

Apr

22

மனித நோய்கள்

Lesson 11  •  Apr 22  •  1h 26m

Week 3

Apr 25 - May 1

7 lessons

Apr

25

மரபு மற்றும் மரபுப் பொறியியல்

Lesson 12  •  Apr 25  •  57m

Apr

26

உடல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை

Lesson 13  •  Apr 26  •  55m

Apr

27

தோட்டக்கலை மற்றும் வேளாண் துறையில் முன்னேற்றங்கள்

Lesson 14  •  Apr 27  •  54m

Apr

28

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 15  •  Apr 28  •  58m

Apr

29

அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியர்களின் சாதனைகள்

Lesson 16  •  Apr 29  •  54m

Apr

30

சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள்

Lesson 17  •  Apr 30  •  56m

May

1

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 18  •  May 1  •  1h 6m

+ See all lessons