வாகை: Course on Constitution (இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்) - Group I

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

வாகை: Course on Constitution (இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்) - Group I

Venkatesh M

In this course, Venkatesh Marimuthu will provide in-depth knowledge of the Indian Constitution. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be be... Read more
Ended on Sep 24

Aug 9 - Sep 24, 2021

41 lessons

7 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Aug 9 - 15

6 lessons • 1 quiz

Aug

9

வரலாற்று பின்னணி மற்றும் அரசியலமைப்பை உருவாக்குதல்

Lesson 1  •  Aug 9  •  1h 34m

Aug

11

அரசியலமைப்பு மற்றும் முன்னுரையின் முக்கிய அம்சங்கள்

Lesson 2  •  Aug 11  •  1h 34m

Aug

11

மாநிலங்களின் ஒன்றியம் மற்றும் குடியுரிமை

Lesson 3  •  Aug 11  •  1h 44m

Aug

12

அடிப்படை உரிமைகள் - I மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Aug 12  •  1h 31m

Aug

13

அடிப்படை உரிமைகள் - II

Lesson 5  •  Aug 13  •  1h 33m

Aug

14

அடிப்படை கடமைகள் மற்றும் மாநிலக் கொள்கையின் வழிநடத்தும் கொள்கை

Lesson 6  •  Aug 14  •  1h 35m

quiz

வாராந்திர வினாடி வினா

Quiz 1  •  Missed  •  Aug 15

Week 2

Aug 16 - 22

6 lessons • 1 quiz

Aug

18

அரசியலமைப்பின் அடிப்படை கட்டமைப்பு மற்றும் திருத்தம்

Lesson 7  •  Aug 18  •  1h 30m

Aug

18

மத்திய மாநில உறவுகள்

Lesson 8  •  Aug 18  •  1h 35m

Aug

19

பாராளுமன்ற அமைப்பு மற்றும் அரசாங்கத்தின் கூட்டாட்சி அமைப்பு மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 9  •  Aug 19  •  1h 32m

Aug

19

அவசர கால ஏற்பாடு

Lesson 10  •  Aug 19  •  1h 24m

Aug

20

ஜனாதிபதி மற்றும் துணை ஜனாதிபதி

Lesson 11  •  Aug 20  •  1h 31m

Aug

21

பிரதமர் மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 12  •  Aug 21  •  1h 30m

quiz

வாராந்திர வினாடி வினா

Quiz 2  •  Missed  •  Aug 22

Week 3

Aug 23 - 29

7 lessons • 1 quiz

Aug

23

மத்திய அமைச்சர் மற்றும் அமைச்சரவைக் குழு

Lesson 13  •  Aug 23  •  1h 34m

Aug

24

பாராளுமன்றம் - I

Lesson 14  •  Aug 24  •  1h 34m

Aug

25

பாராளுமன்றம் - II

Lesson 15  •  Aug 25  •  1h 38m

Aug

26

நாடாளுமன்ற மன்றம் மற்றும் குழு மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 16  •  Aug 26  •  1h 30m

Aug

27

உச்ச நீதிமன்றம்

Lesson 17  •  Aug 27  •  27m

Aug

28

ஆளுநர் மற்றும் முதல்வர்

Lesson 18  •  Aug 28  •  1h 21m

quiz

வாராந்திர வினாடி வினா

Quiz 3  •  Missed  •  Aug 29

Aug

29

உச்ச நீதிமன்றம்

Lesson 19  •  Aug 29  •  1h 27m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd