ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ കോഴ്സ് - Kerala PSC

Thumbnail
PREVIEW
English

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ കോഴ്സ് - Kerala PSC

Siji Biju

ഈ കോഴ്‌സിൽ സിജി ബിജു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വിഷയത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകും. കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. പഠിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തി... Read more
Started on Feb 13

Feb 13 - Mar 23, 2023

25 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 13 - 19

4 lessons

Feb

13

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ മന്ത്രിസഭ

Lesson 1  •  Feb 13  •  1h 4m

Feb

17

ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ

Lesson 2  •  Feb 17  •  1h 1m

Feb

18

സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം

Lesson 3  •  Feb 18  •  1h 1m

Feb

19

പാർലമെൻറ് സമ്മേളനങ്ങൾ

Lesson 4  •  Feb 19  •  1h 1m

Week 2

Feb 20 - 26

3 lessons

Feb

24

ഉപ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ,

Lesson 5  •  Feb 24  •  1h 1m

Feb

25

സ്പീക്കർ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ

Lesson 6  •  Feb 25  •  1h

Feb

26

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 7  •  Feb 26  •  1h 3m

Week 3

Feb 27 - Mar 5

4 lessons

Feb

27

അടിയന്തരാവസ്ഥ, രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി

Lesson 8  •  Feb 27  •  1h

Mar

1

കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, ദേശീയ പാർട്ടികൾ

Lesson 9  •  Mar 1  •  1h 1m

Mar

2

നോട്ട വിവിപാറ്റ്, സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

Lesson 10  •  Mar 2  •  1h

Mar

3

സംശയനിവാരണസെഷൻ

Lesson 11  •  Mar 3  •  1h 2m

+ See all lessons