ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿವರವಾದ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿವರವಾದ ಕೋರ್ಸ್

Manjula D

In this course, Manjula D will discuss theory on science and Technology Related PSI, FDA & SDA It will be helpful for aspirants preparing for Karnataka PSC. The session will be conducted in Kannada and the notes... Read more
Ended on Nov 2

Oct 11 - Nov 2, 2022

24 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 10 - 16

8 lessons

Oct

11

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ

Lesson 1  •  Oct 11  •  1h 5m

Oct

12

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ನಿಯಮಗಳು

Lesson 2  •  Oct 12  •  1h

Oct

13

ಡೈನಮೋ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್

Lesson 3  •  Oct 13  •  1h 1m

Oct

14

ಸ್ಕೆಲಾರ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ + ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 4  •  Oct 14  •  1h 1m

Oct

15

ಚಲನೆಯ ವಿಧಗಳು

Lesson 5  •  Oct 15  •  1h 3m

Oct

15

ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು

Lesson 6  •  Oct 15  •  1h 5m

Oct

16

ಚಲನೆಯ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 7  •  Oct 16  •  1h 2m

Oct

16

ಅನುಮಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 8  •  Oct 16  •  58m

Week 2

Oct 17 - 23

10 lessons

Oct

17

ಶಬ್ದ

Lesson 9  •  Oct 17  •  47m

Oct

17

ಶಬ್ದ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 10  •  Oct 17  •  1h

Oct

18

ಶಬ್ದ ಅನ್ವಯಗಳು

Lesson 11  •  Oct 18  •  1h 1m

Oct

18

ಅನುಮಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 12  •  Oct 18  •  1h

Oct

19

ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

Lesson 13  •  Oct 19  •  1h

Oct

20

ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂದ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

Lesson 14  •  Oct 20  •  1h 1m

Oct

20

ಮೊನೆರಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

Lesson 15  •  Oct 20  •  1h

Oct

21

ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 16  •  Oct 21  •  1h

Oct

23

ಕಶೇರುಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 17  •  Oct 23  •  1h 1m

Oct

23

ಕಶೇರುಕಗಳು ವಿಧಗಳು

Lesson 18  •  Oct 23  •  1h 1m

Week 3

Oct 24 - 30

5 lessons

Oct

24

ಅಕಶೇರುಕಗಳು

Lesson 19  •  Oct 24  •  1h

Oct

24

ಅಕಶೇರುಕಗಳು ವಿಧಗಳು

Lesson 20  •  Oct 24  •  59m

Oct

25

ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಧಗಳು

Lesson 21  •  Oct 25  •  1h

Oct

28

ಅನುಮಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 22  •  Oct 28  •  1h

Oct

29

ಅನುಮಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 23  •  Oct 29  •  1h

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd