ફોરેસ્ટ ગાર્ડ સ્પેશિયલ ગુજરાતી સાહિત્ય - ગુજરાત વર્ગ 3 પરીક્ષાઓ

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ સ્પેશિયલ ગુજરાતી સાહિત્ય - ગુજરાત વર્ગ 3 પરીક્ષાઓ

Rohina Shilu

આ કોર્સમાં, રોહિના શીલુ લગભગ 1.5 મહિનામાં ફોરેસ્ટ ગાર્ડ માટે ગુજરાતી સાહિત્યને આવરી લેશે, જેમાં દરેક 60 મિનિટની અવધિ સાથે 12 સત્રોનો સમાવેશ થાય છે. મધ્યકાલીન અને આધુનિક કવિઓ અને લેખકો સહિતના વિષયોની વિગતવાર ચર્ચ... Read more
Ended on Jan 18

Dec 4, 2022 - Jan 18, 2023

12 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Dec 4 - Jan 18

12 lessons

Dec

4

સુધારક યુગના કવિઓ - પાર્ટ I

Class was cancelled by the Educator

Dec

5

સુધારક યુગના કવિઓ - પાર્ટ II

Lesson 2  •  Dec 5  •  1h 9m

Dec

6

મધ્યકાલીન યુગના કવિઓ - પાર્ટ I

Lesson 3  •  Dec 6  •  1h 1m

Dec

18

મધ્યકાલીન યુગના કવિઓ - પાર્ટ II

Lesson 4  •  Dec 18  •  1h 27m

Dec

20

પંડિત યુગના સાહિત્યકારો

Lesson 5  •  Dec 20  •  1h

Dec

22

ગાંધીયુગના સાહિત્યકારો - પાર્ટ I

Lesson 6  •  Dec 22  •  1h

Jan

4

ગાંધીયુગના સાહિત્યકારો - પાર્ટ II

Lesson 7  •  Jan 4  •  1h

Jan

4

ગાંધીયુગના સાહિત્યકારો - પાર્ટ III

Class was cancelled by the Educator

Jan

10

અનુગાંધીયુગના સાહિત્યકારો - પાર્ટ I

Class was cancelled by the Educator

Jan

11

અનુગાંધીયુગના સાહિત્યકારો - પાર્ટ II

Class was cancelled by the Educator

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd