மகுடம்: தமிழ் மொழி அடிப்படை அறிவு

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

மகுடம்: தமிழ் மொழி அடிப்படை அறிவு

Raja Kalimuthan

In this course, Raja Kalimuthan will provide in-depth knowledge of Basic tamil Knowledge which is a important part of Group 2 Mains. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC. Learners at any... Read more
Ended on Aug 30

Aug 19 - Aug 30, 2022

10 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Aug 19 - Aug 30

10 lessons

Aug

19

இணைச்சொற்கள் பயன்படுத்தி தொடர் அமைத்தல் - I

Lesson 1  •  Aug 19  •  53m

Aug

19

இணைச்சொற்கள் பயன்படுத்தி தொடர் அமைத்தல் - II

Lesson 2  •  Aug 19  •  57m

Aug

24

வாக்கியம் அமைத்து எழுது - II

Lesson 3  •  Aug 24  •  56m

Aug

24

வாக்கியம் அமைத்து எழுது - I

Lesson 4  •  Aug 24  •  55m

Aug

25

பிரித்து எழுதுதல் - II

Lesson 5  •  Aug 25  •  52m

Aug

25

சந்தேகம் தீர்க்கும் அமர்வு

Lesson 6  •  Aug 25  •  56m

Aug

26

சந்தேகம் தீர்க்கும் அமர்வு

Lesson 7  •  Aug 26  •  54m

Aug

26

பிரித்து எழுதுதல் - I

Lesson 8  •  Aug 26  •  52m

Aug

30

பிழை நீக்கி எழுதுதல் சந்தேகம் தீர்க்கும் அமர்வு

Lesson 9  •  Aug 30  •  55m

Aug

30

எதிர்மறை வாக்கியமாக திருத்தி எழுதுதல்

Lesson 10  •  Aug 30  •  54m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2022 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd

warningNo internet connection