ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ PSC

Thumbnail
Kannada

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ PSC

Manjula D

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಂಜುಳಾ ಡಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಿಎಸ್‌ಐ, ಎಫ್‌ಡಿಎ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಡಿಎ ಕುರಿತು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ... Read more
Ended on Feb 27

Feb 8 - Feb 27, 2023

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 6 - 12

5 lessons

Feb

8

ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ - ಭಾಗ I

Lesson 1  •  Feb 8  •  1h

Feb

9

ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ - ಭಾಗ II

Lesson 2  •  Feb 9  •  1h 2m

Feb

11

ಡಿಎನ್ಎ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

Lesson 3  •  Feb 11  •  59m

Feb

11

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳು

Lesson 4  •  Feb 11  •  1h

Feb

12

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಧಗಳು

Lesson 5  •  Feb 12  •  1h

Week 2

Feb 13 - 19

11 lessons

Feb

13

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳು

Lesson 6  •  Feb 13  •  1h

Feb

14

ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ, ತದ್ರೂಪಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

Lesson 7  •  Feb 14  •  1h

Feb

15

ಅನುಮಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವಿಭಾಗ

Lesson 8  •  Feb 15  •  1h

Feb

16

ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಪಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 9  •  Feb 16  •  1h

Feb

16

ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಪಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 10  •  Feb 16  •  59m

Feb

17

ಶಬ್ದ ಪ್ರಸರಣ

Lesson 11  •  Feb 17  •  1h

Feb

17

ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯಗಳು

Lesson 12  •  Feb 17  •  1h

Feb

18

ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳು

Lesson 13  •  Feb 18  •  1h

Feb

18

ಅನುಮಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವಿಭಾಗ

Lesson 14  •  Feb 18  •  1h

Feb

19

ಬೆಳಕಿನ ಅನ್ವಯಗಳು

Lesson 15  •  Feb 19  •  1h

Feb

19

ಬೆಳಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

Lesson 16  •  Feb 19  •  1h

Week 3

Feb 20 - 26

3 lessons

Feb

20

ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 17  •  Feb 20  •  1h 3m

Feb

25

ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 18  •  Feb 25  •  1h 2m

Feb

26

ಅನುಮಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವಿಭಾಗ

Lesson 19  •  Feb 26  •  1h

+ See all lessons