ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
Kannada

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್

Lingaraj

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಜಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 27 ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಅ... Read more
Ended on Feb 14

Jan 11 - Feb 14, 2023

27 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 9 - 15

6 lessons

Jan

11

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ - ಭಾಗ I

Lesson 1  •  Jan 11  •  1h 3m

Jan

11

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 2  •  Jan 11  •  1h

Jan

12

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ - ಭಾಗ II

Lesson 3  •  Jan 12  •  1h 9m

Jan

13

ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 4  •  Jan 13  •  1h 8m

Jan

14

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ- ಭಾಗ III

Lesson 5  •  Jan 14  •  32m

Jan

15

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 6  •  Jan 15  •  35m

Week 2

Jan 16 - 22

6 lessons

Jan

17

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 7  •  Jan 17  •  1h 9m

Jan

18

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು - ಭಾಗ II

Class was cancelled by the Educator

Jan

20

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು - ಭಾಗ III

Lesson 9  •  Jan 20  •  1h 3m

Jan

21

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 10  •  Jan 21  •  1h 11m

Jan

21

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 11  •  Jan 21  •  1h 9m

Jan

22

ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 12  •  Jan 22  •  1h 28m

Week 3

Jan 23 - 29

8 lessons

Jan

23

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 13  •  Jan 23  •  59m

Jan

24

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 14  •  Jan 24  •  59m

Jan

26

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು - ಭಾಗ III

Lesson 15  •  Jan 26  •  1h 20m

Jan

26

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 16  •  Jan 26  •  1h 22m

Jan

27

ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 17  •  Jan 27  •  1h 23m

Jan

29

ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ - ಭಾಗ II

Lesson 18  •  Jan 29  •  1h 4m

Jan

29

ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು - ಭಾಗ IV

Lesson 19  •  Jan 29  •  1h 18m

Jan

29

ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು - ಭಾಗ III

Lesson 20  •  Jan 29  •  1h 2m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd