മലയാള സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ് - Kerala PSC

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

മലയാള സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ് - Kerala PSC

Rajesh S R

• എല്ലാ കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കും മലയാളം സാഹിത്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പഠനം. • ഓരോ ക്ലാസും ഒരു മണിക്കൂറാണ് • 60 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള 18 ക്ലാസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കോഴ്‌സ് ഏകദേശം 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും. • 10, 12... Read more
Ended on Mar 17

Feb 18 - Mar 17, 2023

18 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 13 - 19

4 lessons

Feb

18

മലയാള സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

Lesson 1  •  Feb 18  •  1h 6m

Feb

23

തൂലികാനാമങ്ങൾ & അപരനാമങ്ങൾ

Lesson 2  •  Feb 23  •  1h 3m

Feb

24

പ്രധാനകൃതികൾ & കർത്താക്കൾ

Lesson 3  •  Feb 24  •  1h 7m

Feb

25

വരികൾ - കൃതികൾ - എഴുത്തുകാർ

Lesson 4  •  Feb 25  •  1h 7m

Week 2

Feb 27 - Mar 5

4 lessons

Feb

27

സംശയനിവാരണ സെക്ഷൻ

Lesson 5  •  Feb 27  •  1h 6m

Feb

28

കഥാപാത്രങ്ങൾ - കൃതികൾ

Lesson 6  •  Feb 28  •  1h

Mar

2

മലയാള പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രം

Lesson 7  •  Mar 2  •  1h 3m

Mar

3

സംശയനിവാരണ സെക്ഷൻ

Lesson 8  •  Mar 3  •  1h 5m

Week 3

Mar 6 - 12

5 lessons

Mar

6

പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ

Lesson 9  •  Mar 6  •  1h

Mar

7

ബഹുമതികൾ

Lesson 10  •  Mar 7  •  1h 4m

Mar

8

അവാർഡിനർഹരായ എഴുത്തുകാർ

Lesson 11  •  Mar 8  •  1h 2m

Mar

9

സംശയനിവാരണ സെക്ഷൻ

Lesson 12  •  Mar 9  •  1h

Mar

11

ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

Lesson 13  •  Mar 11  •  1h 1m

+ See all lessons