நவீன இந்தியா குறித்த பாடநெறி

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

நவீன இந்தியா குறித்த பாடநெறி

Umar M

In this course, Umar M will provide in-depth knowledge of the Modern India. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefited by the cours... Read more
Ended on May 30

Apr 28 - May 30, 2021

28 lessons

3 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 26 - May 2

4 lessons

Apr

28

நவீன கால இந்தியா அறிமுகம்

Lesson 1  •  Apr 28  •  41m

Apr

29

இந்தியாவிற்கு ஐரோப்பியர்களின் வருகை பகுதி - I

Lesson 2  •  Apr 29  •  1h 32m

Apr

30

இந்தியாவிற்கு ஐரோப்பியர்களின் வருகை பகுதி - II

Lesson 3  •  Apr 30  •  1h 33m

May

1

ஆங்கிலேயர்களின் போர்கள் பகுதி - I மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  May 1  •  1h 34m

Week 2

May 3 - 9

6 lessons • 1 quiz

May

3

ஆங்கிலேயர்களின் போர்கள் பகுதி - II

Lesson 5  •  May 3  •  1h 28m

May

4

ஆங்கிலேயர்களின் போர்கள் பகுதி - III

Lesson 6  •  May 4  •  1h 33m

May

5

ஆங்கிலேயர்களின் போர்கள் பகுதி - IV

Lesson 7  •  May 5  •  1h 33m

May

6

முக்கிய புரட்சிகள்- பகுதி - I மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 8  •  May 6  •  1h 27m

May

7

முக்கிய புரட்சிகள்- பகுதி - II

Lesson 9  •  May 7  •  1h 5m

May

8

முக்கிய புரட்சிகள்- பகுதி - III

Lesson 10  •  May 8  •  1h 34m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 1  •  Missed  •  May 8

Week 3

May 10 - 16

4 lessons

May

10

முக்கிய புரட்சிகள்- பகுதி - IV

Lesson 11  •  May 10  •  1h 35m

May

11

சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் - I மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 12  •  May 11  •  1h 29m

May

12

சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் - II

Lesson 13  •  May 12  •  1h 38m

May

15

தென்னிந்திய அரசுகள் - I மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 14  •  May 15  •  1h 8m

+ See all lessons