સાંસ્કૃતિક વારસો અને ઇતિહાસ પર નો અભ્યાસક્રમ - ગુજરાતનો જિલ્લો સૌરાષ્ટ્ર

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

સાંસ્કૃતિક વારસો અને ઇતિહાસ પર નો અભ્યાસક્રમ - ગુજરાતનો જિલ્લો સૌરાષ્ટ્ર

Priyanka Soni

In this course, Priyanka Soni will provide in-depth knowledge of Gujarati Culture. The course will be helpful for aspirants preparing for GPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefited from t... Read more
Ended on Jan 4

Dec 20, 2021 - Jan 4, 2022

13 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Dec 20 - 26

7 lessons

Dec

20

સુરેન્દ્રનગર

Lesson 1  •  Dec 20  •  1h 32m

Dec

21

ભાવનગર

Lesson 2  •  Dec 21  •  1h 30m

Dec

22

મોરબી

Lesson 3  •  Dec 22  •  50m

Dec

23

જામનગર અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 4  •  Dec 23  •  1h 19m

Dec

24

મોરબી-2

Lesson 5  •  Dec 24  •  1h 1m

Dec

24

દેવભૂમિ દ્વારકા

Lesson 6  •  Dec 24  •  1h 30m

Dec

25

જુનાગઢ

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Dec 27 - Jan 2

5 lessons

Dec

27

ગીર સોમનાથ

Lesson 8  •  Dec 27  •  1h 27m

Dec

28

દેવભૂમિ દ્વારકા -2

Lesson 9  •  Dec 28  •  1h 56m

Dec

28

અમરેલી અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 10  •  Dec 28  •  1h 16m

Dec

29

રાજકોટ

Lesson 11  •  Dec 29  •  1h 30m

Dec

30

બોટાદ અને પોરબંદર અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 12  •  Dec 30  •  1h 30m

Week 3

Jan 3 - 9

1 lesson

Jan

4

Rajkot special

Lesson 13  •  Jan 4  •  1h 30m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd