செம்மொழி - பொதுத் தமிழ் பாடம் - இலக்கணம் - பகுதி A

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

செம்மொழி - பொதுத் தமிழ் பாடம் - இலக்கணம் - பகுதி A

Surya Prakash Ramasamy

இந்த பாடத்திட்டத்தில், சூர்ய பிரகாஷ் தமிழ் இலக்கணம் பற்றிய ஆழமான அறிவை வழங்குவார். TNPSC க்கு தயாராகும் ஆர்வலர்களுக்கு இந்த பாடநெறி உதவியாக இருக்கும். பாடத்திட்டத்தின் சந்தேக தீர்வு அமர்வுகளின் போது தலைப்பு தொடர... Read more
Ended on Mar 27

Feb 23 - Mar 27, 2022

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 21 - 27

4 lessons

Feb

23

அகரவரிசை

Lesson 1  •  Feb 23  •  1h 40m

Feb

24

மோனை,எதுகை,இயைபு - I

Lesson 2  •  Feb 24  •  1h 31m

Feb

25

மோனை,எதுகை,இயைபு - II

Lesson 3  •  Feb 25  •  1h 43m

Feb

26

மோனை,எதுகை,இயைபு - III மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 4  •  Feb 26  •  1h 45m

Week 2

Feb 28 - Mar 6

3 lessons

Feb

28

பிரித்து எழுதுதல், பகுபத உறுப்பிலக்கணம்

Lesson 5  •  Feb 28  •  1h 32m

Mar

2

வாக்கிய வகைகள் - II

Lesson 6  •  Mar 2  •  1h 42m

Mar

3

ஓரெழுத்து ஒருமொழி மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 7  •  Mar 3  •  1h 33m

Week 3

Mar 7 - 13

6 lessons

Mar

7

இலக்கணகுறிப்பு - I

Lesson 8  •  Mar 7  •  1h 41m

Mar

9

இலக்கணகுறிப்பு - III

Lesson 9  •  Mar 9  •  1h 33m

Mar

10

வேர்ச்சொல், ஒலி வேறுபாடு அறிதல் மற்றும் சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 10  •  Mar 10  •  1h 45m

Mar

10

இலக்கணகுறிப்பு - II

Lesson 11  •  Mar 10  •  1h 23m

Mar

11

பிழைத்திருத்தம்

Lesson 12  •  Mar 11  •  1h 38m

Mar

12

பொருந்தாச்சொல், எதிர்ச்சொல்

Lesson 13  •  Mar 12  •  1h 44m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd