കോഴ്സിൽ കല ഒപ്പം സംസ്കാരം - Kerala PSC

Thumbnail
Malayalam

കോഴ്സിൽ കല ഒപ്പം സംസ്കാരം - Kerala PSC

Rajesh S R

ഈ കോഴ്‌സിൽ, രാജേഷ് എസ് ആർ കലയെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകുന്നു. കേരള പിഎസ്‌സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. കോഴ്‌സിലെ സംശയ നിവാരണ സെഷനുകളിൽ വിഷയവുമായി ബന... Read more
Ended on Feb 21

Feb 6 - Feb 21, 2023

12 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 6 - 12

5 lessons

5 practices

Feb

6

ദൃശ്യമാധ്യകലകൾ

Lesson 1  •  Feb 6  •  1h 7m

Feb

7

കലാരൂപങ്ങൾ

Lesson 2  •  Feb 7  •  1h 1m

Feb

8

പ്രാദേശിക കലാരൂപങ്ങൾ

Lesson 3  •  Feb 8  •  1h 6m

Feb

9

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 4  •  Feb 9  •  1h 6m

Feb

10

ചിത്രകല & സംഗീതം

Lesson 5  •  Feb 10  •  1h 3m

Week 2

Feb 13 - 19

2 lessons

Feb

13

സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ

Lesson 6  •  Feb 13  •  1h 3m

Feb

14

ആഘോഷങ്ങൾ & പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ

Lesson 7  •  Feb 14  •  1h 4m

Feb

15

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 8  •  Feb 15  •  1h

Feb

17

എഴുത്തുകാർ

Lesson 10  •  Feb 17  •  1h 4m

Week 3

Feb 13 - 19

4 lessons

Feb

16

ആരാധനാലയങ്ങൾ & ഉത്സവങ്ങൾ

Lesson 9  •  Feb 16  •  1h 3m

Feb

20

സാഹിത്യകാരന്മാർ

Lesson 11  •  Feb 20  •  1h 4m

Feb

21

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 12  •  Feb 21  •  1h 5m