ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - Karnataka PSC

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - Karnataka PSC

Lingaraj

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಜಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 21 ಸೆಷನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ... Read more
Ended on Apr 11

Mar 9 - Apr 11, 2023

25 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Mar 6 - 12

3 lessons

Mar

9

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡೆಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 1  •  Mar 9  •  1h 1m

Mar

10

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡೆಗಳು - ಭಾಗ II

Class was cancelled by the Educator

Mar

12

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡೆಗಳು - ಭಾಗ III

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Mar 13 - 19

4 lessons

Mar

15

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 4  •  Mar 15  •  1h 1m

Mar

16

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ I

Lesson 5  •  Mar 16  •  51m

Mar

18

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ II

Lesson 6  •  Mar 18  •  1h 2m

Mar

19

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ III

Lesson 7  •  Mar 19  •  1h 4m

Week 3

Mar 20 - 26

6 lessons

Mar

21

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ-4

Lesson 8  •  Mar 21  •  1h 1m

Mar

22

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Class was cancelled by the Educator

Mar

23

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ II

Lesson 10  •  Mar 23  •  1h 1m

Mar

24

ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ I

Lesson 11  •  Mar 24  •  1h 1m

Mar

24

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 12  •  Mar 24  •  1h 3m

Mar

25

ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ II

Lesson 13  •  Mar 25  •  54m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd