સામાન્ય વિજ્ઞાન - સંપૂર્ણ કોર્ષ

Thumbnail
Gujarati

સામાન્ય વિજ્ઞાન - સંપૂર્ણ કોર્ષ

Paresh Dharaviya

આગામી TET 1 અને 2 માટે વિજ્ઞાન વિગતવાર. આ કોર્સમાં વર્ગ 6 થી ધોરણ 10 સુધીના દરેક પ્રકરણને વિગતવાર આવરી લેવામાં આવશે, જે ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષાની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા તમામ ઉમેદવારો માટે ફાયદાકારક રહેશે. કોર્... Read more
Ended on May 1

Apr 13 - May 1, 2023

15 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 10 - 16

3 lessons

Apr

13

માનવશરીરના અંગ તંત્રો - ભાગ I

Lesson 1  •  Apr 13  •  1h

Apr

14

માનવશરીર અંગતંત્રો - ભાગ II

Lesson 2  •  Apr 14  •  1h

Apr

15

સુક્ષ્મજીવો અને રોગો

Lesson 3  •  Apr 15  •  55m

Week 2

Apr 17 - 23

6 lessons

Apr

17

ખોરાકના ઘટકો

Lesson 4  •  Apr 17  •  1h

Apr

18

પાક ઉત્પાદન અને વ્યવથાપન

Lesson 5  •  Apr 18  •  1h

Apr

19

આનુંવાશીકતા અને ઉત્ક્રાંતિ

Lesson 6  •  Apr 19  •  1h

Apr

20

દ્રવ્યની અવસ્થાઓ

Lesson 7  •  Apr 20  •  1h

Apr

21

એસીડ , બેઈઝ અને ક્ષાર

Lesson 8  •  Apr 21  •  1h 1m

Apr

22

ધાતુ અને અધાતુઓ

Lesson 9  •  Apr 22  •  48m

Week 3

Apr 24 - 30

5 lessons

Apr

24

અશ્મી- બળતણ

Lesson 10  •  Apr 24  •  1h

Apr

25

નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો

Lesson 11  •  Apr 25  •  1h

Apr

26

ભૌતીક રાશીઓ

Lesson 12  •  Apr 26  •  58m

Apr

29

પ્રકાશ અને વિધુત

Lesson 13  •  Apr 29  •  1h 1m

Apr

29

કાર્ય , ઉર્જા અને શક્તિ

Lesson 14  •  Apr 29  •  45m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd