ગુજરાતી વ્યાકરણ સ્પેશિયલ કોર્સ

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

ગુજરાતી વ્યાકરણ સ્પેશિયલ કોર્સ

Harsh Patel

સ્પેશિયલ ગુજરાતી વ્યાકરણ આ કોર્સમાં વર્ગ-૩ની તૈયારી કરતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે હર્ષ પટેલ સર દ્વારા ગુજરાતી વ્યાકરણના બધા જ ઉપયોગી ટૉપિકની વિગતે સમજૂતી આપવામાં આવશે. નર્સિંગ, PSI, TET, TAT વગેરે જેવી પરીક્ષા માટે ખૂબ... Read more
Ended on Jun 5

May 11 - Jun 5, 2022

23 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 9 - 15

3 lessons

May

11

ગુજરાતી વ્યાકરણની તૈયારી કેવી રીતે કરવી ? એની વિશેષ ચર્ચા.

Lesson 1  •  May 11  •  1h 31m

May

12

જોડાક્ષરની સમજૂતી. જોડાક્ષર ટેસ્ટ

Lesson 2  •  May 12  •  1h 30m

May

13

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી - લેક્ચર I

Lesson 3  •  May 13  •  1h 30m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2022 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd

warningNo internet connection