કોન્સ્ટેબલ માટે બંધારણનો વિશેષ કોર્સ

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

કોન્સ્ટેબલ માટે બંધારણનો વિશેષ કોર્સ

Harshal Jain

આ કોર્સમાં, હર્ષલ જૈન બિનસાચિવાલય અને તમામ ધોરણ 3 ની પરીક્ષાઓ માટે બંધારણનું ઊંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન પ્રદાન કરશે. GPSC ની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે આ કોર્સ મદદરૂપ થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમની તૈયારીના કોઈપણ તબક્કે અભ્યાસ... Read more
Started on Feb 17

Feb 17 - May 25, 2023

27 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 13 - 19

2 lessons

Feb

17

બંધારણની સમજૂતી & બંધારણની મુખ્ય વિશેષતાઓ તથા ઇતિહા

Lesson 1  •  Feb 17  •  1h 6m

Feb

18

બંધારણ સભાનું ઘડતર અને બંધારણ સભાની કાર્યવાહી

Lesson 2  •  Feb 18  •  1h 3m

Week 2

Feb 20 - 26

5 lessons

Feb

21

બંધારણના સ્ત્રોતો, ભાગો & પરિશિષ્ટ

Lesson 3  •  Feb 21  •  1h 1m

Feb

22

સંઘ અને તેનું રાજ્ય ક્ષેત્ર અને શંકા નિવારણ સત્ર

Lesson 4  •  Feb 22  •  1h 1m

Feb

23

નાગરિકતા

Lesson 5  •  Feb 23  •  1h 1m

Feb

24

મૂળભૂત અધિકારો I

Lesson 6  •  Feb 24  •  1h 5m

Feb

25

મૂળભૂત અધિકારો II

Lesson 7  •  Feb 25  •  1h

Week 3

Feb 27 - Mar 5

3 lessons

Feb

28

રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો & મૂળભૂત ફરજો અને શંકા નિવારણ સત્ર

Lesson 8  •  Feb 28  •  1h 1m

Mar

1

ભારતીય સંસદ I

Lesson 9  •  Mar 1  •  1h 8m

Mar

2

ભારતીય સંસદ I

Lesson 10  •  Mar 2  •  1h 10m

+ See all lessons