બેલિફ ની પરીક્ષા માટે મહત્વપુર્ણ કરંટ અફેર્સ

Thumbnail
Gujarati

બેલિફ ની પરીક્ષા માટે મહત્વપુર્ણ કરંટ અફેર્સ

Amit Shukla

આ કોર્સમાં અમિત શુક્લા દૈનિક વર્તમાન બાબતોની ચર્ચા અને બેલિફ ની પરીક્ષા માટે મહત્વપુર્ણ કરંટ અફેર્સ કરશે. ગુજરાત PSC ની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે આ કોર્સ મદદરૂપ થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમની તૈયારીના કોઈપણ તબક્કે અભ્ય... Read more
Started on Apr 27

Apr 27, 2023 - May 8, 2024

8 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Apr 27 - May 8

8 lessons

Apr

27

વિવિધ દેશોની રાષ્ટ્રીય રમતો અને તેની સાથે જોડાયેલ શબ્દો

Lesson 1  •  Apr 27  •  36m

Apr

28

ઓલમ્પિક & પેરા ઓલમ્પિક કરંટ અફેર

Class was cancelled by the Educator

May

8

મહત્વના પુરસ્કારો & એવોર્ડ

Lesson 3  •  May 8  •  12m

May

9

સ્પોર્ટ્સ કરંટ અફર્સ - 2

Lesson 4  •  May 9  •  1h 6m

May

10

ઇન્‍ડેકસ & રીપોર્ટસ

Lesson 5  •  May 10  •  36m

May

11

મહત્વના GI Tags

Lesson 6  •  May 11  •  33m

May

12

IMP Summits Current Affairs

Lesson 7  •  May 12  •  38m

May

8

સ્પોર્ટ્સ કરંટ અફર્સ - 1

Lesson 8  •  4:30 AM

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd