જાહેર વહીવટ આવનારી બિન સચિવાલય કલાર્ક માટે

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

જાહેર વહીવટ આવનારી બિન સચિવાલય કલાર્ક માટે

Amit Shukla

In this course, Amit Shukla will provide in-depth knowledge of Public Administration. The course will be helpful for aspirants preparing for Gujarat Class 3 Exams. Learners at any stage of their preparation wil... Read more
Ended on Apr 7

Mar 29 - Apr 7, 2022

9 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Mar 29 - Apr 7

9 lessons

Mar

29

જાહેર વહીવટ એક પરીચય

Lesson 1  •  Mar 29  •  1h 6m

Mar

30

જાહેર વહીવટનો ઇતિહાસ

Lesson 2  •  Mar 30  •  57m

Mar

31

તુલનાત્મક અને વિકાસલક્ષી વહીવટ અને નવીન જાહેર સંચાલન

Lesson 3  •  Mar 31  •  56m

Apr

1

સંગઠન ઉતરદાયિત્વ અને નિયંત્રણ અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 4  •  Apr 1  •  1h 1m

Apr

2

નાણાકીય વહીવટ અને પંચો

Lesson 5  •  Apr 2  •  1h 10m

Apr

4

મુલકી સેવાઓ, નાગરીક સમાજ અને બિન સરકારી સંગઠનો

Lesson 6  •  Apr 4  •  45m

Apr

5

સુશાસન અને નાગરીક અધિકાર પત્ર

Lesson 7  •  Apr 5  •  50m

Apr

6

RTI અને સામાજીક અન્વેષણ

Lesson 8  •  Apr 6  •  35m

Apr

7

જાહેર વહીવટ પરીક્ષણ અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 9  •  Apr 7  •  43m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd