வாகை - பொது அறிவியலுக்கான பாடநெறி

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

வாகை - பொது அறிவியலுக்கான பாடநெறி

Dhivya Janani

In this course, Dhivya Janani K will provide in-depth knowledge of General Science. This course is helpful for the aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefited from... Read more
Ended on Nov 25

Oct 12 - Nov 25, 2021

40 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 11 - 17

5 lessons

Oct

12

பொது அறிவியல் விதிகள்

Lesson 1  •  Oct 12  •  1h 31m

Oct

13

விசை இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல்

Lesson 2  •  Oct 13  •  1h 24m

Oct

14

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 3  •  Oct 14  •  1h 21m

Oct

15

காந்தவியல்

Lesson 4  •  Oct 15  •  1h 31m

Oct

16

மின்சாரவியல் மற்றும் மின்னணுவியல்

Lesson 5  •  Oct 16  •  1h 18m

Week 2

Oct 18 - 24

4 lessons

Oct

18

வெப்பம்

Lesson 6  •  Oct 18  •  1h 27m

Oct

19

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 7  •  Oct 19  •  1h 29m

Oct

20

ஒளி - I

Lesson 8  •  Oct 20  •  1h 26m

Oct

23

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 9  •  Oct 23  •  1h 31m

Week 3

Oct 25 - 31

9 lessons

Oct

25

ஒலி - I

Lesson 10  •  Oct 25  •  1h 27m

Oct

25

ஒலி - II

Lesson 11  •  Oct 25  •  1h 21m

Oct

26

அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் - I

Lesson 12  •  Oct 26  •  1h 30m

Oct

27

அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் - II

Lesson 13  •  Oct 27  •  1h 20m

Oct

28

பேரண்டத்தின் அமைப்பு

Lesson 14  •  Oct 28  •  1h 17m

Oct

28

சந்தேகம் தீர்வு அமர்வு

Lesson 15  •  Oct 28  •  1h 13m

Oct

29

தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள்

Lesson 16  •  Oct 29  •  1h 20m

Oct

30

செயற்கை உரங்கள் உயிர் கொல்லிகள் மற்றும் நுண்ணுயிர் கொல்லிகள்

Lesson 17  •  Oct 30  •  1h 30m

Oct

31

ஒளி - II

Lesson 18  •  Oct 31  •  1h 30m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd