ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕೋರ್ಸ್

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕೋರ್ಸ್

Bheemashankar Joshi

In this course, Bheemashankar Joshi will provide in-depth knowledge of Kannada Grammar & Literature. The course will be helpful for aspirants preparing for Karnataka PSC. Learners at any stage of their preparati... Read more
Ended on Oct 31

Oct 5 - Oct 31, 2021

16 lessons

1 quiz

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 4 - 10

4 lessons

Oct

5

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುನರಾವಲೋಕನ - I

Lesson 1  •  Oct 5  •  1h 28m

Oct

6

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುನರಾವಲೋಕನ - II

Lesson 2  •  Oct 6  •  1h 31m

Oct

7

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುನರಾವಲೋಕನ - III

Lesson 3  •  Oct 7  •  1h 28m

Oct

8

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುನರಾವಲೋಕನ - IV ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 4  •  Oct 8  •  1h 25m

Week 2

Oct 11 - 17

4 lessons

Oct

11

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುನರಾವಲೋಕನ - V

Lesson 5  •  Oct 11  •  1h 25m

Oct

12

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುನರಾವಲೋಕನ - VI

Lesson 6  •  Oct 12  •  1h 29m

Oct

16

ಕನ್ನಡ ಛಂದೋಲಂಕಾರ ಪುನರಾವಲೋಕನ - I

Lesson 7  •  Oct 16  •  1h 30m

Oct

17

ಕನ್ನಡ ಛಂದೋಲಂಕಾರ ಪುನರಾವಲೋಕನ - II ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 8  •  Oct 17  •  1h 30m

Week 3

Oct 18 - 24

4 lessons

Oct

18

ಕನ್ನಡ ಛಂದೋಲಂಕಾರ ಪುನರಾವಲೋಕನ - III

Lesson 9  •  Oct 18  •  1h 31m

Oct

19

ಕನ್ನಡ ಛಂದೋಲಂಕಾರ ಪುನರಾವಲೋಕನ - IV

Lesson 10  •  Oct 19  •  1h 32m

Oct

21

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ - II ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 11  •  Oct 21  •  1h 34m

Oct

22

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ - I

Lesson 12  •  Oct 22  •  1h 2m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd