ફોરેસ્ટ ગાર્ડ માટે ગુજરાતી વ્યાકરણનો ખાસ કોર્ષ

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ માટે ગુજરાતી વ્યાકરણનો ખાસ કોર્ષ

Devshibhai Modhvadiya

ગુજરાતી વ્યાકરણનો ઉંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં આવશે જે આવનારી Forest Guard પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ કોર્સમાં દેવશીભાઈ મોઢવાડિયા દ્વારા Forest Guard પરીક્ષામાં પૂછવામાં આવેલા ગુજરાતી વ્યાકરણના મુદ્દાઓની સમજૂ... Read more
Started on Dec 2

Dec 2, 2022 - Mar 25, 2023

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Nov 28 - Dec 4

2 lessons

Dec

2

સંજ્ઞા

Lesson 1  •  Dec 2  •  1h

Dec

3

જોડાક્ષર અને ધ્વનિશ્રેણી

Lesson 2  •  Dec 3  •  1h

Week 2

Dec 5 - 11

2 lessons

Dec

5

શબ્દકોશ તથા શંકા સાફ સત્ર

Lesson 3  •  Dec 5  •  1h

Dec

8

ગુજરાતી વ્યાકરણ સમજૂતી તથા વર્ણપટ

Lesson 4  •  Dec 8  •  1h

Week 3

Jan 2 - 8

1 lesson

Jan

7

ક્રિયાવિશેષણ

Lesson 5  •  Jan 7  •  1h 30m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd