மகுடம்: சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல்

Thumbnail
PREVIEW
Tamil

மகுடம்: சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல்

Dhivya Janani

In this course, Dhivya Janani will provide in-depth knowledge of Hints Development. The course will be helpful for aspirants preparing for TNPSC. Learners at any stage of their preparation will be benefitted fro... Read more
Ended on Jun 20

Jun 15 - Jun 20, 2022

5 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Jun 15 - Jun 20

5 lessons

Jun

15

திராவிட இயக்கங்கள்

Lesson 1  •  Jun 15  •  1h 4m

Jun

16

தற்கால நிகழ்வுகள்

Lesson 2  •  Jun 16  •  1h

Jun

17

கலையும் பண்பாடும்

Lesson 3  •  Jun 17  •  1h

Jun

18

சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான தலைப்புகள்

Lesson 4  •  Jun 18  •  1h

Jun

20

கணினித் தமிழ் & சந்தேகம் தீர்க்கும் அமர்வு

Lesson 5  •  Jun 20  •  1h 2m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd