Lessons

5 lessons • 51m

अर्थव्यवस्था आणि नियोजन - अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण

10m 02s

मुलभूत अर्थशास्त्र

11m 27s

अर्थशास्त्राचे प्रकार व अर्थव्यवस्थांचे प्रकार.

9m 15s

अर्थव्यवस्थेची क्षेत्रे - उत्पादनाच्या स्वरूपावरून.

10m 53s

अर्थव्यवस्थेची क्षेत्रे - मालकी हक्कानुसार.

9m 37s