સંપૂર્ણ પંચાયતી રાજ પર અભ્યાસક્રમ

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

સંપૂર્ણ પંચાયતી રાજ પર અભ્યાસક્રમ

Pareshgiri Goswami

આ કોર્સમાં પરેશગીરી ગોસ્વામી પંચાયત રાજનું ઉંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન આપશે. ગુજરાત વર્ગ 3 ની પરીક્ષાની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે આ કોર્સ મદદરૂપ થશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમની તૈયારીના કોઈપણ તબક્કે અભ્યાસક્રમનો લાભ મળશે. કોર... Read more
Ended on Apr 30

Mar 12 - Apr 30, 2022

15 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Mar 12 - Apr 30

15 lessons

Mar

12

ભારતમાં પંચાયતી રાજ નો ઇતિહાસ

Lesson 1  •  Mar 12  •  2h

Mar

13

પંચાયતી રાજ માટે રચાયેલ સમિતિઓ

Lesson 2  •  Mar 13  •  2h

Mar

19

73 મો બંધારણીય સુધારો

Lesson 3  •  Mar 19  •  1h 40m

Mar

20

ગ્રામ પંચાયત અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 4  •  Mar 20  •  2h

Mar

26

તાલુકા પંચાયત

Lesson 5  •  Mar 26  •  2h

Mar

27

જિલ્લા પંચાયત

Lesson 6  •  Mar 27  •  2h

Apr

2

પંચાયતી રાજ વિષે ટૂંકમાં

Lesson 7  •  Apr 2  •  2h

Apr

4

74 મો બંધારણીય સુધારો અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 8  •  Apr 4  •  1h 45m

Apr

9

નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકા

Lesson 9  •  Apr 9  •  1h 34m

Apr

10

યોજનાઓ - I

Lesson 10  •  Apr 10  •  1h 1m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd