ટેટ - 2 માટે સામાન્ય વિજ્ઞાનનો કોર્સ

Thumbnail
Gujarati

ટેટ - 2 માટે સામાન્ય વિજ્ઞાનનો કોર્સ

Paresh Dharaviya

આ કોર્ષ માં આપને આવનારી TET 1 & 2 માટે GCERT & NCERT સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન ની વિગતવાર ચર્ચા કરીશું . ધોરણ ૬ થી ધોરણ ૮ માં દરેક પ્રકરણ ની વિગતવાર ચર્ચા આ કોર્ષ માં આપને કરીશું . Read more
Ended on Mar 9

Feb 16 - Mar 9, 2023

18 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 13 - 19

3 lessons

Feb

16

માનવ શરીરના અંગતંત્રો ભાગ - I

Lesson 1  •  Feb 16  •  1h 29m

Feb

17

માનવ શરીરના અંગતંત્રો ભાગ - II

Lesson 2  •  Feb 17  •  1h 1m

Feb

19

સૂક્ષ્મ જીવો અને રોગો

Lesson 3  •  Feb 19  •  1h 31m

Week 2

Feb 20 - 26

8 lessons

Feb

20

ખોરાકના ઘટકો

Lesson 4  •  Feb 20  •  44m

Feb

20

પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન

Lesson 5  •  Feb 20  •  1h 21m

Feb

21

આનુવંશિકતા અને ઉત્ક્રાંતિ

Lesson 6  •  Feb 21  •  50m

Feb

22

દ્રવ્ય અને તેના ગુણધર્મો

Lesson 7  •  Feb 22  •  1h 9m

Feb

23

એસિડ બેઇઝ અને ક્ષાર

Lesson 8  •  Feb 23  •  43m

Feb

24

અશ્મિ બળતણ

Lesson 9  •  Feb 24  •  1h 27m

Feb

25

નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો

Lesson 10  •  Feb 25  •  1h 26m

Feb

26

ભૌતિક રાશિઓ

Lesson 11  •  Feb 26  •  1h 30m

Week 3

Feb 27 - Mar 5

6 lessons

Feb

27

બળ અને ગતિ

Lesson 12  •  Feb 27  •  1h 16m

Feb

28

કાર્ય ઊર્જા અને શક્તિ

Lesson 13  •  Feb 28  •  1h

Mar

2

સૂર્યમંડળ ભાગ - I

Class was cancelled by the Educator

Mar

3

સૂર્યમંડળ ભાગ - I I

Lesson 15  •  Mar 3  •  49m

Mar

4

પુછાયેલા પ્રશ્નો

Lesson 16  •  Mar 4  •  50m

Mar

5

પ્રકાશ અને વિદ્યુત

Class was cancelled by the Educator

+ See all lessons