കായികം

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

കായികം

Rajesh S R

• എല്ലാവിധ കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി കായികം സമ്പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുന്നു. • ഓരോ ക്ലാസും ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം • ആകെ 15 ക്ലാസുകൾ • പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്, ബിരുദതല പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ... Read more
Started on Mar 23

Mar 23 - Apr 21, 2023

15 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Mar 20 - 26

3 lessons

Mar

23

പ്രധാന കായികതാരങ്ങൾ

Lesson 1  •  Mar 23  •  1h 8m

Mar

24

കായിക താരങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ

Lesson 2  •  Mar 24  •  1h 3m

Mar

25

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 3  •  Mar 25  •  1h 5m

Week 2

Mar 27 - Apr 2

1 lesson

Mar

27

ട്രോഫികൾ - ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ

Lesson 4  •  Mar 27  •  1h

Week 3

Apr 3 - 9

3 lessons

Apr

4

കായിക ഇനങ്ങൾ

Lesson 5  •  1:15 AM

Apr

5

ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങൾ

Lesson 6  •  1:15 AM

Apr

6

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 7  •  1:15 AM

+ See all lessons