കലയും സംസ്കാരവും

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

കലയും സംസ്കാരവും

Rajesh S R

• എല്ലാവിധ കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി കലയും സംസ്കാരവും സമ്പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുന്നു. • ഓരോ ക്ലാസും ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം • ആകെ 19 ക്ലാസുകൾ • പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്, ബിരുദതല പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്ക... Read more
Ended on Oct 30

Oct 2 - Oct 30, 2023

19 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 2 - 8

5 lessons

Oct

2

ദൃശ്യമാധ്യകലകൾ

Lesson 1  •  Oct 2  •  1h 1m

Oct

3

കലാരൂപങ്ങൾ

Lesson 2  •  Oct 3  •  1h 4m

Oct

4

ചിത്രകല

Lesson 3  •  Oct 4  •  1h

Oct

5

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 4  •  Oct 5  •  1h 3m

Oct

6

പ്രാദേശിക കലാരൂപങ്ങൾ- ഭാഗം I

Lesson 5  •  Oct 6  •  1h 2m

Week 2

Oct 9 - 15

5 lessons

Oct

9

പ്രാദേശിക കലാരൂപങ്ങൾ- ഭാഗം II

Lesson 6  •  Oct 9  •  1h 7m

Oct

10

സംഗീതം

Lesson 7  •  Oct 10  •  1h 3m

Oct

11

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 8  •  Oct 11  •  1h 4m

Oct

12

സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യ

Lesson 9  •  Oct 12  •  1h

Oct

13

സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളം

Lesson 10  •  Oct 13  •  1h 1m

Week 3

Oct 16 - 22

5 lessons

Oct

16

ആഘോഷങ്ങൾ

Lesson 11  •  Oct 16  •  1h 2m

Oct

17

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 12  •  Oct 17  •  1h 3m

Oct

18

ആരാധനാലയങ്ങൾ- ഭാഗം I

Lesson 13  •  Oct 18  •  1h 2m

Oct

19

ആരാധനാലയങ്ങൾ- ഭാഗം II

Lesson 14  •  Oct 19  •  1h 2m

Oct

20

സിനിമയുടെ ഉത്ഭവം

Lesson 15  •  Oct 20  •  1h 2m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd