ગુજરાતી વ્યાકરણ સ્પેશિયલ કોર્સ

Thumbnail
PREVIEW
Gujarati

ગુજરાતી વ્યાકરણ સ્પેશિયલ કોર્સ

Harsh Patel

આ કોર્સમાં હર્ષ પટેલ સર દ્વારા વર્ગ 1-2-3 માટે ઉપયોગી તમામ ગુજરાતી વ્યાકરણના ટૉપિકની સમજૂતી આપવામાં આવશે. નવા વિદ્યાર્થીઓને પ્લસ કોર્સમાં જોડાવા HRNGROUP કોડનો ઉપયોગ કરવો તો ફી 10 ટકા ઓછી થઈ જશે. Read more
Ended on Oct 30

Oct 23 - Oct 30, 2021

16 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 18 - 24

4 lessons

Oct

23

જોડણીના નિયમ ભાગ - I

Lesson 1  •  Oct 23  •  1h 30m

Oct

23

જોડણીના નિયમ ભાગ - II

Lesson 2  •  Oct 23  •  1h 30m

Oct

24

સંધિ લેકચર - I

Lesson 3  •  Oct 24  •  1h 30m

Oct

24

સંધિ લેકચર - II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 4  •  Oct 24  •  1h 31m

Week 2

Oct 25 - 31

12 lessons

Oct

25

ક્રિયાપદના પ્રકાર

Lesson 5  •  Oct 25  •  1h 31m

Oct

26

અક્ષરોની વ્યવસ્થા

Lesson 6  •  Oct 26  •  1h 32m

Oct

27

શબ્દાનુક્રમ લેકચર - I

Lesson 7  •  Oct 27  •  1h 30m

Oct

27

શબ્દાનુક્રમ લેકચર - II અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 8  •  Oct 27  •  1h 30m

Oct

27

યુક્તાક્ષરની સમજૂતી.

Lesson 9  •  Oct 27  •  1h 30m

Oct

28

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી. લેકચર - I

Lesson 10  •  Oct 28  •  1h 30m

Oct

28

ધ્વનિવિગ્રહની સમજૂતી. લેકચર - II

Lesson 11  •  Oct 28  •  1h 30m

Oct

29

સમાસની માહિતી લેકચર - I અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 12  •  Oct 29  •  1h 31m

Oct

29

સમાસની માહિતી લેકચર - II

Lesson 13  •  Oct 29  •  1h 32m

Oct

30

વિભક્તિની સમજૂતી.

Lesson 14  •  Oct 30  •  1h 31m

Oct

30

નિપાતની સમજૂતી.

Lesson 15  •  Oct 30  •  1h 31m

Oct

30

સર્વનામના પ્રકાર અને શંકા સાફ સત્ર

Lesson 16  •  Oct 30  •  1h

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd