ജീവശാസ്ത്രം

Thumbnail
Malayalam

ജീവശാസ്ത്രം

Ashna Shaji

ഈ കോഴ്സ് ഇൽ ആഷ്ന ഷാജി എല്ലാവിധ കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ജീവശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു. • ഓരോ ക്ലാസും ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം • ആകെ ക്ലാസുകൾ • പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്, പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ... Read more
Ended on Oct 10

Sep 25 - Oct 10, 2023

13 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Sep 25 - Oct 1

4 lessons

Sep

25

കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - PART I

Lesson 1  •  Sep 25  •  1h 4m

Sep

26

കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - PART II

Lesson 2  •  Sep 26  •  1h

Sep

27

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക വിളകൾ -PART I

Lesson 3  •  Sep 27  •  1h 1m

Sep

28

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ കാർഷിക വിളകൾ -PART II

Lesson 4  •  Sep 28  •  1h 7m

Week 2

Oct 2 - 8

6 lessons

Oct

2

രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും -PART I

Lesson 5  •  Oct 2  •  1h

Oct

3

രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും -PART II

Lesson 6  •  Oct 3  •  1h 7m

Oct

4

വനവും വനവിഭവങ്ങളും

Lesson 7  •  Oct 4  •  1h 3m

Oct

5

പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും PART I

Lesson 8  •  Oct 5  •  54m

Oct

6

പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും -PART II

Lesson 9  •  Oct 6  •  59m

Oct

7

ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളും

Lesson 10  •  Oct 7  •  59m

Week 3

Oct 9 - 15

3 lessons

Oct

9

മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ് -PART I

Lesson 11  •  Oct 9  •  1h

Oct

10

മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ് -PART II

Lesson 12  •  Oct 10  •  1h 2m

Oct

10

മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ് -PART III

Lesson 13  •  Oct 10  •  47m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd