ചരിത്രം

Thumbnail
English

ചരിത്രം

Siji Biju

ഈ കോഴ്‌സിൽ, സിജി ബിജു ചരിത്രം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകും. കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. പഠിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്... Read more
Ended on Sep 6

Aug 16 - Sep 6, 2023

15 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Aug 14 - 20

3 lessons

Aug

16

ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം

Lesson 1  •  Aug 16  •  1h 2m

Aug

17

1956 നു ശേഷമുള്ള കേരളത്തിലെ ചരിത്രം

Lesson 2  •  Aug 17  •  1h 1m

Aug

19

കേരളത്തിലെ ഗവർണർമാർ

Lesson 3  •  Aug 19  •  1h

Week 2

Aug 21 - 27

6 lessons

Aug

21

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 4  •  Aug 21  •  1h 4m

Aug

22

കേരള മന്ത്രിസഭ

Lesson 5  •  Aug 22  •  1h 1m

Aug

23

1956ന് ശേഷം നടന്ന പ്രധാന സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഭാഗം - I

Lesson 6  •  Aug 23  •  1h 1m

Aug

24

1956ന് ശേഷം നടന്ന പ്രധാന സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഭാഗം - II

Lesson 7  •  Aug 24  •  1h 4m

Aug

25

1956ന് ശേഷം നടന്ന പ്രധാന സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഭാഗം - III

Lesson 8  •  Aug 25  •  1h 8m

Aug

27

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 9  •  Aug 27  •  59m

Week 3

Aug 28 - Sep 3

3 lessons

Aug

28

കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക മത നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഭാഗം - I

Lesson 10  •  Aug 28  •  1h 1m

Sep

1

കേരളത്തിൽ നടന്ന മറ്റു കലാപങ്ങൾ ഭാഗം - II & സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 11  •  Sep 1  •  1h

Sep

2

കേരളത്തിലെ സ്പീക്കർമാർ

Lesson 12  •  Sep 2  •  1h 3m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd