Company Logo
Gujarati

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી: GPSC

3.7

3 ratings

2 reviews

Krunal Joshi

બિનસચિવાલય કલાર્ક ,તલાટી તથા Gpsc,gsssb અને Gpssb ની તમામ પરીક્ષા માટે ખાસ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ના અતિ મહત્વ ના One liner પ્રશ્નો નો સંગ્રહ...

Reviews

3.7

2 reviews

Rushi Trivedi

reviewed on Jul 29, 2019

bekar chhe time waste karo chho bekar chhe time waste karo chho

Suresh Patel

reviewed on Feb 19, 2019

Good work sir