તલાટી,જુનિયર ક્લાર્ક અને કોન્સ્ટેબલ મટે સામાન્ય વિજ્ઞાન

Thumbnail
Gujarati

તલાટી,જુનિયર ક્લાર્ક અને કોન્સ્ટેબલ મટે સામાન્ય વિજ્ઞાન

Vimal Bhatti

આ કોર્ષમા વિમલ ભટ્ટી સહેબ આવનારી તલાટી,જુનિયર ક્લાર્ક અને કોન્સ્ટેબલ જેવી ગુજરાત ક્લાસ ૩ ની પરીક્ષાને ધ્યાનમા રાખીને સામાન્ય વિજ્ઞાન વિષય ભણાવશે.આ કોર્ષ ગુજરાતી ભાષામા રહેશે અને મટિરીયલ પણ ગુજરાતીમા મળશે. Read more
Started on Feb 17

Feb 17 - Apr 30, 2023

26 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 13 - 19

4 lessons

Feb

17

પ્રસ્તાવના અને કોષ

Lesson 1  •  Feb 17  •  1h 29m

Feb

17

શ્વસનતંત્ર

Lesson 2  •  Feb 17  •  1h 30m

Feb

19

રુધિરાભિસરણ તંત્ર - રુધિર અને નલિકાઓ

Lesson 3  •  Feb 19  •  1h 27m

Feb

19

રુધિરાભિસરણ તંત્ર - હૃદય

Lesson 4  •  Feb 19  •  1h 20m

Week 2

Feb 20 - 26

7 lessons

Feb

20

શંકા સમાધાન સત્ર

Lesson 5  •  Feb 20  •  1h 17m

Feb

22

કંકાલતંત્ર

Lesson 6  •  Feb 22  •  1h 10m

Feb

22

ઉષ્મા અને શંકા સમાધાન સત્ર

Lesson 7  •  Feb 22  •  37m

Feb

23

કાર્ય,ઉર્જા અને પાવર

Lesson 8  •  Feb 23  •  1h 22m

Feb

24

પ્રકાશ અને તેની ઘટનાઓ

Lesson 9  •  Feb 24  •  1h 25m

Feb

26

પ્રકાશ અને રંગો અને તેની ઘટનાઓ

Lesson 10  •  Feb 26  •  1h 1m

Feb

26

અણુ , પરમાણુ અને તત્વ અને શંકા સમાધાન સત્ર

Lesson 11  •  Feb 26  •  1h 29m

Week 3

Feb 27 - Mar 5

6 lessons

Feb

27

પાચનતંત્ર

Lesson 12  •  Feb 27  •  1h 27m

Feb

28

કાર્બનિક સયોજનો

Class was cancelled by the Educator

Mar

1

ટેસ્ટ

Lesson 14  •  Mar 1  •  1h 15m

Mar

2

ચેતાતંત્ર - મગજ અને કરોડરજ્જુ

Lesson 15  •  Mar 2  •  33m

Mar

3

ચેતાતંત્ર અને સવેદનાગ્રાહી અંગો અને શંકા સમાધાન સત્ર

Lesson 16  •  Mar 3  •  52m

Mar

4

પ્રજનન તંત્ર

Class was cancelled by the Educator

+ See all lessons