കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് കേരള ഫാക്ട്

Thumbnail
PREVIEW
English

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് കേരള ഫാക്ട്

Imdias Khan I

ഇംദിയാസ് ഖാൻ കേരള ഫാക്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകും. കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. കോഴ്‌സിന്റെ സംശയ നിവാരണ സെഷനുകളിൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പ... Read more
Ended on Nov 30

Sep 14 - Nov 30, 2023

9 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Sep 14 - Nov 30

9 lessons

Sep

14

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് കേരള ഫാക്ട് - ഭാഗം I

Class was cancelled by the Educator

Sep

15

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് കേരള ഫാക്ട് - ഭാഗം II

Class was cancelled by the Educator

Sep

18

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് കേരള ഫാക്ട് - ഭാഗം III

Class was cancelled by the Educator

Sep

19

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് കേരള ഫാക്ട് - ഭാഗം IV

Class was cancelled by the Educator

Sep

20

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് കേരള ഫാക്ട് - ഭാഗം V

Class was cancelled by the Educator

Sep

22

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് കേരള ഫാക്ട് - ഭാഗം VI

Class was cancelled by the Educator

Sep

25

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് കേരള ഫാക്ട് - ഭാഗം VII

Class was cancelled by the Educator

Sep

26

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് കേരള ഫാക്ട് - ഭാഗം VIII

Class was cancelled by the Educator

Nov

30

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് കേരള ഫാക്ട് - ഭാഗം IX

Lesson 9  •  Nov 30  •  1h 4m

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd