മലയാള സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ് - Kerala PSC

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

മലയാള സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ് - Kerala PSC

Rajesh S R

• എല്ലാ കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കും മലയാളം സാഹിത്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പഠനം. • ഓരോ ക്ലാസും ഒരു മണിക്കൂറാണ് • 60 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള 18 ക്ലാസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കോഴ്‌സ് ഏകദേശം 24 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും. • 10, 12... Read more
Ended on Mar 17

Feb 18 - Mar 17, 2023

18 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

163
Malayalam
Syllabus & Preparation
LDC 2024 എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം, എവിടുന്ന് പഠിക്കണം
4th Dec • 1h

Week 1

Feb 13 - 19

4 lessons

2 practices

Feb

18

മലയാള സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

Lesson 1  •  Feb 18  •  1h 6m

Feb

23

തൂലികാനാമങ്ങൾ & അപരനാമങ്ങൾ

Lesson 2  •  Feb 23  •  1h 3m

Feb

24

പ്രധാനകൃതികൾ & കർത്താക്കൾ

Lesson 3  •  Feb 24  •  1h 7m

Feb

25

വരികൾ - കൃതികൾ - എഴുത്തുകാർ

Lesson 4  •  Feb 25  •  1h 7m

Week 2

Feb 27 - Mar 5

4 lessons

1 practice

Feb

27

സംശയനിവാരണ സെക്ഷൻ

Lesson 5  •  Feb 27  •  1h 6m

Feb

28

കഥാപാത്രങ്ങൾ - കൃതികൾ

Lesson 6  •  Feb 28  •  1h

Mar

2

മലയാള പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രം

Lesson 7  •  Mar 2  •  1h 3m

Mar

3

സംശയനിവാരണ സെക്ഷൻ

Lesson 8  •  Mar 3  •  1h 5m

Week 3

Mar 6 - 12

5 lessons

Mar

6

പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ

Lesson 9  •  Mar 6  •  1h

Mar

7

ബഹുമതികൾ

Lesson 10  •  Mar 7  •  1h 4m

Mar

8

അവാർഡിനർഹരായ എഴുത്തുകാർ

Lesson 11  •  Mar 8  •  1h 2m

Mar

9

സംശയനിവാരണ സെക്ഷൻ

Lesson 12  •  Mar 9  •  1h

Mar

11

ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

Lesson 13  •  Mar 11  •  1h 1m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd