മലയാളത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കോഴ്സ്

Thumbnail
Malayalam

മലയാളത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കോഴ്സ്

Nisha

ഈ കോഴ്സിൽ നിഷ മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പരിജ്ഞാനം നല്കും . കേരള പിഎസ് സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാ ർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്സ് സഹായകമാകും . പഠിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും കോഴ്സിൽ നിന്നു... Read more
Ended on Nov 30

Oct 24 - Nov 30, 2023

28 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 23 - 29

5 lessons

Oct

24

ശൈലികൾ -ഭാഗം I

Lesson 1  •  Oct 24  •  50m

Oct

25

ശൈലികൾ -ഭാഗം II

Lesson 2  •  Oct 25  •  1h 1m

Oct

26

ഒറ്റപ്പദം -ഭാഗം I

Lesson 3  •  Oct 26  •  1h 4m

Oct

27

ഒറ്റപ്പദം - ഭാഗം II

Lesson 4  •  Oct 27  •  1h 1m

Oct

28

പര്യായം - ഭാഗം I

Lesson 5  •  Oct 28  •  1h 10m

Week 2

Oct 30 - Nov 5

6 lessons

Oct

30

പര്യായം - ഭാഗം II

Lesson 6  •  Oct 30  •  1h 14m

Oct

31

വചനം

Lesson 7  •  Oct 31  •  1h 1m

Nov

1

സമാനപദം - ഭാഗം 1

Lesson 8  •  Nov 1  •  1h 2m

Nov

3

സ്ത്രീലിംഗം ,പുല്ലിംഗം

Lesson 9  •  Nov 3  •  1h 9m

Nov

4

വിപരീതം - ഭാഗം I

Lesson 10  •  Nov 4  •  1h

Nov

5

സമാനപദം - ഭാഗം II

Lesson 11  •  Nov 5  •  34m

Week 3

Nov 6 - 12

6 lessons

Nov

6

വിപരീതം - ഭാഗം II

Lesson 12  •  Nov 6  •  1h 1m

Nov

7

പിരിച്ചെഴുത്ത്

Lesson 13  •  Nov 7  •  1h 3m

Nov

8

പരിഭാഷ - ഭാഗം I

Lesson 14  •  Nov 8  •  1h 5m

Nov

9

പരിഭാഷ - ഭാഗം II

Lesson 15  •  Nov 9  •  57m

Nov

10

ഘടകപദം

Lesson 16  •  Nov 10  •  32m

Nov

11

വാക്യശുദ്ധി - ഭാഗം I

Lesson 17  •  Nov 11  •  1h 12m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd