കേരളാ ഗവെർണൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ് - 10th Mains, Kerala PSC

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

കേരളാ ഗവെർണൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ് - 10th Mains, Kerala PSC

Bobby Raj S S

ഈ കോഴ്‌സിൽ ബോബി രാജ് എസ് എസ് കേരളാ ഗവെർണൻസിൻറെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. കോഴ്‌സും നോട്ടുകളും മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമ... Read more
Ended on Feb 22

Feb 1 - Feb 22, 2023

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 30 - Feb 5

5 lessons

Feb

1

കേരളം - സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ്

Lesson 1  •  Feb 1  •  27m

Feb

3

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ - ഭാഗം I

Lesson 2  •  Feb 3  •  50m

Feb

3

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ - ഭാഗം II

Lesson 3  •  Feb 3  •  23m

Feb

4

വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ - ഭാഗം I

Lesson 4  •  Feb 4  •  31m

Feb

5

വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ - ഭാഗം II & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 5  •  Feb 5  •  39m

Week 2

Feb 6 - 12

1 lesson

Feb

9

തൊഴിലും ജോലിയും

Lesson 6  •  Feb 9  •  44m

Week 3

Feb 13 - 19

10 lessons

Feb

13

ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ - ഭാഗം II

Class was cancelled by the Educator

Feb

14

ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ - ഭാഗം II

Class was cancelled by the Educator

Feb

15

ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ - ഭാഗം III & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Class was cancelled by the Educator

Feb

15

ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ - ഭാഗം III

Class was cancelled by the Educator

Feb

16

സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം - ഭാഗം I

Class was cancelled by the Educator

Feb

17

സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം - ഭാഗം I

Class was cancelled by the Educator

Feb

17

ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ - ഭാഗം I & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Class was cancelled by the Educator

Feb

18

സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം - ഭാഗം III

Class was cancelled by the Educator

Feb

19

സാമൂഹ്യക്ഷേമം

Class was cancelled by the Educator

Feb

19

തണ്ണീർതട സംരക്ഷണം

Class was cancelled by the Educator

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd