കായികം

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

കായികം

Rajesh S R

• എല്ലാവിധ കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി കായികം സമ്പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുന്നു. • ഓരോ ക്ലാസും ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം • ആകെ 15 ക്ലാസുകൾ • പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്, ബിരുദതല പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ... Read more
Ended on Apr 21

Mar 23 - Apr 21, 2023

15 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

163
Malayalam
Syllabus & Preparation
LDC 2024 എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം, എവിടുന്ന് പഠിക്കണം
4th Dec • 1h

Week 1

Mar 20 - 26

3 lessons

Mar

23

പ്രധാന കായികതാരങ്ങൾ

Lesson 1  •  Mar 23  •  1h 8m

Mar

24

കായിക താരങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ

Lesson 2  •  Mar 24  •  1h 3m

Mar

25

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 3  •  Mar 25  •  1h 5m

Week 2

Mar 27 - Apr 2

1 lesson

Mar

27

ട്രോഫികൾ - ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ

Lesson 4  •  Mar 27  •  1h

Week 3

Apr 3 - 9

3 lessons

Apr

4

കായിക ഇനങ്ങൾ

Lesson 5  •  Apr 4  •  1h 1m

Apr

5

ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങൾ

Lesson 6  •  Apr 5  •  1h 1m

Apr

6

സംശയനിവാരണ സെഷൻ

Lesson 7  •  Apr 6  •  1h 1m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd