ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ് - ലെവൽ X മെയിൻസ്

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ് - ലെവൽ X മെയിൻസ്

Bobby Raj S S

ഈ കോഴ്‌സിൽ ബോബി രാജ് എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന യൂണിറ്റ് 1 മുതൽ യൂണിറ്റ് 76 വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ ഘടന, ആമുഖത്തിന്റ... Read more
Ended on Jan 31

Oct 17, 2022 - Jan 31, 2023

79 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 17 - 23

6 lessons

1 practice

Oct

17

ഭരണഘടന ചരിത്രം ഭാഗം - I

Lesson 1  •  Oct 17  •  1h 7m

Oct

18

ഭരണഘടന ചരിത്രം ഭാഗം - II

Lesson 2  •  Oct 18  •  36m

Oct

19

ഭരണഘടന ചരിത്രം ഭാഗം - III

Lesson 3  •  Oct 19  •  59m

Oct

20

ഭരണഘടന ചരിത്രം ഭാഗം - IV

Lesson 4  •  Oct 20  •  1h 3m

Oct

21

ഭരണഘടന ചരിത്രം ഭാഗം - V ഒപ്പം സംശയ നിവാരണവും

Lesson 5  •  Oct 21  •  1h 15m

Oct

22

ആമുഖം ഭാഗം - I

Lesson 6  •  Oct 22  •  1h 6m

Week 2

Oct 24 - 30

7 lessons

Oct

24

ആമുഖം ഭാഗം - III

Lesson 7  •  Oct 24  •  55m

Oct

25

ആമുഖം ഭാഗം - II

Lesson 8  •  Oct 25  •  54m

Oct

25

ആമുഖം ഭാഗം - IV

Lesson 9  •  Oct 25  •  56m

Oct

26

ആമുഖം ഭാഗം - V ഒപ്പം സംശയ നിവാരണവും

Lesson 10  •  Oct 26  •  1h 4m

Oct

27

യൂണിയനും അതിന്റെ ഭൂപ്രദേശവും ഭാഗം - I

Lesson 11  •  Oct 27  •  1h 9m

Oct

28

യൂണിയനും അതിന്റെ ഭൂപ്രദേശവും ഭാഗം - II

Lesson 12  •  Oct 28  •  1h 3m

Oct

29

യൂണിയനും അതിന്റെ ഭൂപ്രദേശവും ഭാഗം - III

Lesson 13  •  Oct 29  •  1h 2m

Week 3

Oct 31 - Nov 6

8 lessons

Oct

31

യൂണിയനും അതിന്റെ ഭൂപ്രദേശവും ഭാഗം - IV

Lesson 14  •  Oct 31  •  59m

Oct

31

പൗരത്വം ഭാഗം - I ഒപ്പം സംശയ നിവാരണവും

Lesson 15  •  Oct 31  •  1h

Nov

1

പൗരത്വം ഭാഗം - II

Lesson 16  •  Nov 1  •  1h 1m

Nov

2

പൗരത്വം ഭാഗം - III

Lesson 17  •  Nov 2  •  45m

Nov

4

പൗരത്വം ഭാഗം - IV

Lesson 18  •  Nov 4  •  1h 2m

Nov

4

പൗരത്വം ഭാഗം - V

Lesson 19  •  Nov 4  •  1h 2m

Nov

5

മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഭാഗം - I ഒപ്പം സംശയ നിവാരണവും

Lesson 20  •  Nov 5  •  1h 22m

Nov

6

മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഭാഗം - II

Lesson 21  •  Nov 6  •  1h 6m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd