ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയും കേരള ജോഗ്രഫിയും മുഴുവൻ കോഴ്സ് - Kerala PSC

Thumbnail
Malayalam

ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയും കേരള ജോഗ്രഫിയും മുഴുവൻ കോഴ്സ് - Kerala PSC

Imdias Khan I

ഇംദിയാസ് ഖാൻ ഭൂമിശാസ്ത്ര കോഴ്സിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകും. കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. കോഴ്‌സിന്റെ സംശയ നിവാരണ സെഷനുകളിൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ... Read more
Ended on Jul 20

Jun 1 - Jul 20, 2023

26 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 29 - Jun 4

1 lesson

Jun

1

ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

Lesson 1  •  Jun 1  •  1h

Week 2

Jun 5 - 11

4 lessons

Jun

5

അതിർത്തികൾ

Lesson 2  •  Jun 5  •  59m

Jun

6

ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ (ഉത്തര പർവത മേഖല)

Lesson 3  •  Jun 6  •  54m

Jun

7

ഉത്തരം മഹാസമതലം,ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂമി

Lesson 4  •  Jun 7  •  56m

Jun

8

ഹിമാലയൻ നദികൾ - ഭാഗം I & സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 5  •  Jun 8  •  1h 4m

Week 3

Jun 12 - 18

4 lessons

Jun

12

ഹിമാലയൻ നദികൾ - ഭാഗം II

Lesson 6  •  Jun 12  •  1h 4m

Jun

13

ഉപധ്വീപീയ നദികൾ - ഭാഗം I

Lesson 7  •  Jun 13  •  1h 1m

Jun

14

ഉപധ്വീപീയ നദികൾ - ഭാഗം II

Lesson 8  •  Jun 14  •  1h 5m

Jun

15

ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ - ഭാഗം I

Lesson 9  •  Jun 15  •  1h

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd