ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ കോഴ്സ്

Thumbnail
PREVIEW
Malayalam

ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ കോഴ്സ്

Imdias Khan I

ഇംദിയാസ് ഖാൻ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഈ കോഴ്‌സിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നൽകും. കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. കോഴ്‌സിന്റെ സംശയ നിവാരണ സെഷനുകളിൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ... Read more
Ended on Oct 10

Sep 23 - Oct 10, 2023

14 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Sep 18 - 24

1 lesson

Sep

23

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ- ഭാഗം I

Lesson 1  •  Sep 23  •  1h 2m

Week 2

Sep 25 - Oct 1

5 lessons

Sep

25

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ- ഭാഗം II

Lesson 2  •  Sep 25  •  1h 6m

Sep

26

ഐ എൻ സി

Lesson 3  •  Sep 26  •  1h 12m

Sep

27

സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 4  •  Sep 27  •  58m

Sep

29

ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര മുന്നേറ്റങ്ങൾ- ഭാഗം II

Lesson 5  •  Sep 29  •  20m

Sep

30

1857 കലാപം

Lesson 6  •  Sep 30  •  1h 7m

Week 3

Oct 2 - 8

6 lessons

1 practice

Oct

2

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്തെ കല, സസസാഹിത്യ മേഖല

Lesson 7  •  Oct 2  •  1h 2m

Oct

3

സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 8  •  Oct 3  •  1h 2m

Oct

4

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ

Lesson 9  •  Oct 4  •  1h

Oct

5

സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന കമ്മീഷൻ മറ്റനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

Lesson 10  •  Oct 5  •  58m

Oct

6

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികം, വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി

Lesson 11  •  Oct 6  •  11m

Oct

7

സംശയ നിവാരണ സെഷൻ

Lesson 12  •  Oct 7  •  55m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd