ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ PSC

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್ - ಕರ್ನಾಟಕ PSC

Shreedhar Biradar

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, 19 ಸೆಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 2 ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಆಟಗಳು, ರೇಡಿಯೋ, ದೂರದರ್ಶನ, ನಿಯತಕಾಲಿಕ... Read more
Ended on Dec 2

Nov 8 - Dec 2, 2022

19 lessons

2 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Nov 7 - 13

5 lessons

Nov

8

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ I

Lesson 1  •  Nov 8  •  56m

Nov

9

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ II

Class was cancelled by the Educator

Nov

10

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ III

Lesson 3  •  Nov 10  •  23m

Nov

11

ಅನುಮಾನ ನಿವಾರಣಾ ಸೆಷನ್

Lesson 4  •  Nov 11  •  33m

Nov

12

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ IV

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Nov 14 - 20

6 lessons

Nov

14

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ V

Class was cancelled by the Educator

Nov

15

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ VI

Lesson 7  •  Nov 15  •  38m

Nov

16

ಅನುಮಾನ ನಿವಾರಣಾ ಸೆಷನ್

Lesson 8  •  Nov 16  •  50m

Nov

17

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ VII

Lesson 9  •  Nov 17  •  37m

Nov

18

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ VIII

Lesson 10  •  Nov 18  •  48m

Nov

19

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ IX

Lesson 11  •  Nov 19  •  43m

Week 3

Nov 21 - 27

5 lessons • 1 quiz

Nov

21

ಅನುಮಾನ ನಿವಾರಣಾ ಸೆಷನ್

Lesson 12  •  Nov 21  •  51m

Nov

22

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

Quiz was cancelled/rescheduled by the Educator

Nov

23

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ X

Lesson 13  •  Nov 23  •  55m

Nov

24

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ XI

Lesson 14  •  Nov 24  •  46m

Nov

25

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ XII

Lesson 15  •  Nov 25  •  40m

Nov

26

ಅನುಮಾನ ನಿವಾರಣಾ ಸೆಷನ್

Lesson 16  •  Nov 26  •  58m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd