ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - Karnataka PSC

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - Karnataka PSC

Lingaraj

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಜಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 21 ಸೆಷನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ... Read more
Ended on Apr 11

Mar 9 - Apr 11, 2023

25 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Mar 6 - 12

3 lessons

Mar

9

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡೆಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 1  •  Mar 9  •  1h 1m

Mar

10

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡೆಗಳು - ಭಾಗ II

Class was cancelled by the Educator

Mar

12

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡೆಗಳು - ಭಾಗ III

Class was cancelled by the Educator

Week 2

Mar 13 - 19

4 lessons

Mar

15

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 4  •  Mar 15  •  1h 1m

Mar

16

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ I

Lesson 5  •  Mar 16  •  51m

Mar

18

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ II

Lesson 6  •  Mar 18  •  1h 2m

Mar

19

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ III

Lesson 7  •  Mar 19  •  1h 4m

Week 3

Mar 20 - 26

6 lessons

Mar

21

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ-4

Lesson 8  •  Mar 21  •  1h 1m

Mar

22

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Class was cancelled by the Educator

Mar

23

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ II

Lesson 10  •  Mar 23  •  1h 1m

Mar

24

ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ I

Lesson 11  •  Mar 24  •  1h 1m

Mar

24

ಅನುಮಾನ ತೆರುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 12  •  Mar 24  •  1h 3m

Mar

25

ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಭಾಗ II

Lesson 13  •  Mar 25  •  54m

+ See all lessons