ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೋರ್ಸ್ - Karnataka PSC

Thumbnail
Kannada

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೋರ್ಸ್ - Karnataka PSC

Lingaraj

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಆಳವಾದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ... Read more
Ended on May 17

Apr 13 - May 17, 2023

25 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 10 - 16

4 lessons

Apr

13

ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಭಾಗ I

Class was cancelled by the Educator

Apr

14

ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 2  •  Apr 14  •  36m

Apr

15

ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಭಾಗ III

Lesson 3  •  Apr 15  •  1h 6m

Apr

16

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು - ಭಾಗ IV

Lesson 4  •  Apr 16  •  59m

Week 2

Apr 17 - 23

6 lessons

Apr

17

ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಭಾಗ IV

Lesson 5  •  Apr 17  •  44m

Apr

18

ಅನುಮಾನ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 6  •  Apr 18  •  1h 1m

Apr

20

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 7  •  Apr 20  •  59m

Apr

21

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 8  •  Apr 21  •  1h 1m

Apr

23

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು - ಭಾಗ III

Lesson 9  •  Apr 23  •  1h 6m

Apr

23

ಅನುಮಾನ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 10  •  Apr 23  •  34m

Week 3

Apr 24 - 30

6 lessons

Apr

24

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು - ಭಾಗ IV

Lesson 11  •  Apr 24  •  1h 3m

Apr

26

ಅನುಮಾನ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 12  •  Apr 26  •  1h 5m

Apr

27

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 13  •  Apr 27  •  1h 8m

Apr

29

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 14  •  Apr 29  •  1h 2m

Apr

30

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು - ಭಾಗ III

Lesson 15  •  Apr 30  •  1h 5m

Apr

30

ಅನುಮಾನ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 16  •  Apr 30  •  49m

+ See all lessons