ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಭಾಗ II

Thumbnail
Kannada

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಭಾಗ II

Sharanabasava

ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶರಣಬಸವ (ಶರಣು ಬಾಗೂರು) ಅವರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ 70 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗು... Read more
Ended on Nov 16

Sep 27 - Nov 16, 2023

46 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

81
Kannada
Karnataka Specific Topics
Indian constitution SUPER - 100 Test by Sharanu Bagur sir
31st Dec • 2h

Week 1

Sep 25 - Oct 1

6 lessons

Sep

27

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ತರಗತಿ

Lesson 1  •  Sep 27  •  1h 1m

Sep

27

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ತರಗತಿ

Lesson 2  •  Sep 27  •  1h

Sep

28

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ತರಗತಿ

Lesson 3  •  Sep 28  •  1h 1m

Sep

28

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ತರಗತಿ

Lesson 4  •  Sep 28  •  1h 9m

Sep

29

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ತರಗತಿ

Lesson 5  •  Sep 29  •  59m

Sep

29

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ತರಗತಿ

Lesson 6  •  Sep 29  •  1h 1m

Week 2

Oct 9 - 15

3 lessons

Oct

10

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ತರಗತಿ

Lesson 7  •  Oct 10  •  1h

Oct

11

ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

Lesson 8  •  Oct 11  •  56m

Oct

12

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ತರಗತಿ

Lesson 9  •  Oct 12  •  59m

Week 3

Oct 16 - 22

10 lessons

Oct

17

ರಾಜ್ಯಸಭೆ

Lesson 10  •  Oct 17  •  59m

Oct

17

ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳು

Lesson 11  •  Oct 17  •  50m

Oct

18

ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳು - ಭಾಗ I

Lesson 12  •  Oct 18  •  58m

Oct

18

ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳು - ಭಾಗ II

Lesson 13  •  Oct 18  •  55m

Oct

19

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಮಿತಿಗಳು

Lesson 14  •  Oct 19  •  59m

Oct

19

ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

Lesson 15  •  Oct 19  •  50m

Oct

20

ಪ್ರಮುಖ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

Lesson 16  •  Oct 20  •  59m

Oct

20

ಪ್ರಮುಖ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

Lesson 17  •  Oct 20  •  54m

Oct

21

ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್

Lesson 18  •  Oct 21  •  59m

Oct

22

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

Lesson 19  •  Oct 22  •  1h

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd