ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಭಾಗ I

Thumbnail
Kannada

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಗ್ರ ಕೋರ್ಸ್ - ಭಾಗ I

Sharanabasava

ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶರಣಬಸವ (ಶರಣು ಬಾಗೂರು) ಅವರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ 70 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗು... Read more
Ended on Oct 9

Sep 6 - Oct 9, 2023

33 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Sep 4 - 10

5 lessons

Sep

6

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯ

Lesson 1  •  Sep 6  •  1h

Sep

7

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ - ಭಾಗ l

Lesson 2  •  Sep 7  •  1h 6m

Sep

8

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ - ಭಾಗ ll

Lesson 3  •  Sep 8  •  58m

Sep

9

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ - ಭಾಗ lll

Lesson 4  •  Sep 9  •  1h

Sep

10

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ/ಮಧ್ಯಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ

Lesson 5  •  Sep 10  •  51m

Week 2

Sep 11 - 17

6 lessons

Sep

11

DOUBT CLEARING SESSION

Lesson 6  •  Sep 11  •  59m

Sep

13

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ - ಭಾಗ l

Lesson 7  •  Sep 13  •  58m

Sep

14

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ - ಭಾಗ Il

Lesson 8  •  Sep 14  •  57m

Sep

15

ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಅಂಶಗಳು

Lesson 9  •  Sep 15  •  59m

Sep

16

ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು

Lesson 10  •  Sep 16  •  58m

Sep

17

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ತರಗತಿ

Lesson 11  •  Sep 17  •  1h 7m

Week 3

Sep 18 - 24

7 lessons

Sep

18

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗಗಳು

Lesson 12  •  Sep 18  •  59m

Sep

19

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಸೂಚಿಗಳು

Lesson 13  •  Sep 19  •  1h

Sep

20

ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ

Class was cancelled by the Educator

Sep

20

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

Lesson 15  •  Sep 20  •  1h

Sep

21

ಪೌರತ್ವ

Lesson 16  •  Sep 21  •  59m

Sep

21

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣಾ ತರಗತಿ

Lesson 17  •  Sep 21  •  1h 2m

Sep

22

ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಭೂಪ್ರದೇಶ

Lesson 18  •  Sep 22  •  54m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd