ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ

Mallappa Sangati

In this course, Mallappa Sangati will provide in-depth knowledge of the Indian Constitution & Politics. The course will be helpful for aspirants preparing for Karnataka PSC. Learners at any stage of their prepar... Read more
Ended on Sep 29

Aug 26 - Sep 29, 2020

34 lessons

5 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

Aug 24 - 30

5 lessons

Aug

26

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು - I

Lesson 1  •  Aug 26  •  2h 13m

Aug

27

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು - II

Lesson 2  •  Aug 27  •  3h 30m

Aug

28

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

Lesson 3  •  Aug 28  •  2h 6m

Aug

29

ಪ್ರಧಾನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 4  •  Aug 29  •  2h 4m

Aug

30

ಸಂಸತ್ತು

Lesson 5  •  Aug 30  •  2h 7m

Week 2

Aug 31 - Sep 6

7 lessons • 1 quiz

Aug

31

ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು

Lesson 6  •  Aug 31  •  2h 13m

Sep

1

ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ - I

Lesson 7  •  Sep 1  •  2h 2m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 1  •  Missed  •  Sep 2

Sep

2

ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ - II ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 8  •  Sep 2  •  2h 4m

Sep

3

ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

Lesson 9  •  Sep 3  •  2h 5m

Sep

4

ಹೈಕೋರ್ಟ್

Lesson 10  •  Sep 4  •  2h 7m

Sep

5

ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್

Lesson 11  •  Sep 5  •  2h 3m

Sep

6

ಪುರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 12  •  Sep 6  •  2h 8m

Week 3

Sep 7 - 13

7 lessons • 1 quiz

Sep

7

ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು

Lesson 13  •  Sep 7  •  2h 10m

Sep

8

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು - I

Lesson 14  •  Sep 8  •  2h 3m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 2  •  Missed  •  Sep 9

Sep

9

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು - II

Lesson 15  •  Sep 9  •  2h 3m

Sep

10

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು - III ಮತ್ತು ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 16  •  Sep 10  •  2h 5m

Sep

11

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು - I

Lesson 17  •  Sep 11  •  2h 3m

Sep

12

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು - II

Lesson 18  •  Sep 12  •  2h 2m

Sep

13

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ

Lesson 19  •  Sep 13  •  2h 6m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd