ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - KAS/PSI/PDO/PC/FDA/SDA/KSRP: Karnataka PSC

Thumbnail
PREVIEW
Kannada

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೋರ್ಸ್ - KAS/PSI/PDO/PC/FDA/SDA/KSRP: Karnataka PSC

Sharanayya Bhandarimath

ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶರಣಯ್ಯ ಬಂಡಾರಿಮಠ ಅವರಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಟಿಪ... Read more
Ended on Apr 10

Jan 6 - Apr 10, 2023

43 lessons
0 practices

0 questions by educators

Demo classes

Watch free classes by the educators of this batch

247
Kannada
History
VIRAT - Modern Indian History for PSI/PDO/PC.
21st Dec • 1h
160
153

Week 1

Jan 2 - 8

3 lessons

Jan

6

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

Lesson 1  •  Jan 6  •  1h 2m

Jan

7

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ

Lesson 2  •  Jan 7  •  1h 27m

Jan

8

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು

Lesson 3  •  Jan 8  •  46m

Week 2

Jan 9 - 15

7 lessons

Jan

9

ಭಾರತದ ಇಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು

Lesson 4  •  Jan 9  •  1h 6m

Jan

10

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 5  •  Jan 10  •  6m

Jan

11

ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

Lesson 6  •  Jan 11  •  54m

Jan

12

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು

Lesson 7  •  Jan 12  •  54m

Jan

13

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

Class was cancelled by the Educator

Jan

14

ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Lesson 9  •  Jan 14  •  13m

Jan

15

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು

Lesson 10  •  Jan 15  •  43m

Week 3

Jan 16 - 22

6 lessons

Jan

16

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 11  •  Jan 16  •  46m

Jan

17

ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು

Lesson 12  •  Jan 17  •  1h 15m

Jan

18

ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ

Lesson 13  •  Jan 18  •  1h 3m

Jan

20

ಲೋಕಸಭೆ

Class was cancelled by the Educator

Jan

21

ರಾಜ್ಯಸಭೆ

Lesson 15  •  Jan 21  •  30m

Jan

22

ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ

Lesson 16  •  Jan 22  •  46m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd