ಭಾರತದ ದರ್ಶನ - ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

Thumbnail
Kannada

ಭಾರತದ ದರ್ಶನ - ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

Lingaraj

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಆಳವಾದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ... Read more
Ended on Jul 4

Jun 15 - Jul 4, 2023

19 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jun 12 - 18

3 lessons

Jun

15

ಪಂಜಾಬ್

Lesson 1  •  Jun 15  •  1h 14m

Jun

15

ಉತ್ತರಕಂಡ

Lesson 2  •  Jun 15  •  1h 7m

Jun

17

ಅನುಮಾನ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 3  •  Jun 17  •  1h 24m

Week 2

Jun 19 - 25

8 lessons

Jun

19

ರಾಜಸ್ಥಾನ

Lesson 4  •  Jun 19  •  1h 13m

Jun

20

ದೆಹಲಿ 2

Lesson 5  •  Jun 20  •  1h 24m

Jun

20

ಬಿಹಾರ

Lesson 6  •  Jun 20  •  1h 12m

Jun

21

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ

Lesson 7  •  Jun 21  •  1h 7m

Jun

23

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ-2

Lesson 8  •  Jun 23  •  1h 2m

Jun

23

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ-2

Class was cancelled by the Educator

Jun

24

ಅನುಮಾನ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 10  •  Jun 24  •  1h 4m

Jun

25

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

Lesson 11  •  Jun 25  •  1h 23m

Week 3

Jun 26 - Jul 2

7 lessons

Jun

27

ಅನುಮಾನ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನ

Lesson 12  •  Jun 27  •  1h 1m

Jun

28

ಕೇರಳ-2

Lesson 13  •  Jun 28  •  1h 21m

Jun

28

ಗೋವಾ

Class was cancelled by the Educator

Jun

29

ಕೇರಳ

Class was cancelled by the Educator

Jun

30

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ-2

Lesson 16  •  Jun 30  •  1h 2m

Jul

1

ತಮಿಳುನಾಡು

Lesson 17  •  Jul 1  •  1h 3m

Jul

2

ತಮಿಳುನಾಡು-2

Class was cancelled by the Educator

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd